กิ่งยางพารา พันธุ์ดี

นายสุจินต์ แม้นเหมือน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ราคายางพาราที่ อยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง เป็นแรงจูงใจ ให้เกษตรกรหันมาปลูกสร้างสวนยางใหม่ค่อนข้างมากส่งผลให้มีความต้องการต้น กล้ายางเพิ่มสูงขึ้น กรมวิชาการเกษตรจึงได้ดำเนินการผลิตกิ่งตาเขียวไว้จำหน่ายให้แก่แปลงขยาย พันธุ์ของเกษตรกร และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มปริมาณให้เพียงพอกับความต้องการในการขยายพื้นที่ปลูกยางใหม่ที่มี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในฤดูเพาะปลูกปี 2554 รวมถึงการปลูกทดแทนสวนยางเก่าด้วย ถือเป็นการสนับสนุนการปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศขณะ นี้มีกิ่งตาเขียวยางพันธุ์ดีพร้อมจำหน่าย จำนวน 199,291 กิ่ง แยกเป็นพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูง ได้แก่ ยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) จำนวน 86,872 กิ่ง พันธุ์ RRIM 600 จำนวน 90,808 กิ่ง พันธุ์ RRIT226 จำนวน 2,580 กิ่ง พันธุ์ BPM24 จำนวน 1,200 กิ่ง นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง คือ พันธุ์ PB235 จำนวน 15,487 กิ่ง โดยกรมวิชาการเกษตรกำหนดราคาจำหน่ายไว้กิ่งละ 1.50 บาท ซึ่งแต่ละกิ่งจะมีตาที่นำไปใช้ได้ 3-5 ตา

“ปี 2552 ที่ผ่านมา กรมวิชาการ เกษตรสามารถผลิตและจำหน่ายกิ่งพันธุ์ยางพันธุ์ดีได้ถึง 767,813 กิ่ง จากความต้องการต้นกล้ายางที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เอกชน และเกษตรกรที่ขยายพันธุ์ยางต้องการกิ่งตาเขียวเพื่อนำไปติดต้นตอตาหรือผลิต ยางชำถุง เตรียมพร้อมรองรับความต้องการของเกษตรกรที่จะปลูกยางพาราในปีหน้ากิ่งตา เขียวที่ผลิตในปีนี้จึงเหลือไม่มากนัก” ผอ.สถาบันวิจัยยาง กล่าว.