กิจกรรม Organic to Schools

จากความร่วมมือของสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และกระทรวงพาณิชย์ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิค (Organic) ให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทย หนึ่งในกิจกรรมหลักคือ Organic to School ที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กและผู้ปกครอง และเพื่อให้ผู้ปกครองซึ่งดูแลเรื่องการบริโภคของเด็กและสมาชิกในครอบครัว สามารถเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดภัยตามความต้องการได้อย่างถูกต้อง

organic thailand orgainc to school

ทั้งนี้ ความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม มีการสอดแทรกผ่านในกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อาทิ การเล่านิทาน การประดิษฐ์ของเล่น การเล่นเกมกระตุ้นความคิด การร้องเพลงและเต้นประกอบ ยิ่งเพิ่มความสนุกสนานกับเด็กและผู้ปกครอง


อาจารย์ ปวลี เทพไกรวัล ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิเสรีวิทยา หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ออร์แกนิคทูสกูล” กล่าวว่า โรงเรียนตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมเพราะเล็งเห็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง กิจกรรมนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้ แก่นักเรียน เนื่องจากโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ เรือนเกษตรที่นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้ปุ๋ยหมักแทน

กิจกรรม ออร์แกนิคทูสกูล ยังมีวิธีนำเสนอที่สามารถดึงความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี คือ มีการร้องเพลง เล่านิทาน และการเคลื่อนไหวร่างกาย ที่ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนานรวมทั้งได้ความรู้ในขณะเดียวกัน

นางพชรมณ นามถมยา ผู้ ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม กล่าวว่า เมื่อได้รับจดหมายเชิญจากโรงเรียนให้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย โดยส่วนตัวสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วเพราะเป็นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติ ไม่มีการใช้สารเคมีในขั้นตอนการปลูก จึงมีความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตคน และสิ่งแวดล้อม และเห็นด้วยที่มีการปลูกฝังความรู้นี้ตั้งแต่วัยเด็ก เพราะเด็กจะได้ซึมซับ เมื่อโตขึ้นก็จะสามารถเลือกอาหารบริโภคได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์และสนุกสนานและคิดว่าน่าจะมีการจัดกิจกรรมนี้ใน โรงเรียนอื่นๆ ด้วย

ขณะที่ผู้ปกครองรายหนึ่งซึ่งเป็นคุณป้าของหลาน ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย กล่าวว่า การเข้ามาร่วมงานนี้เพราะสนใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผัก เรื่องเกษตรอินทรีย์ โดยปกติเลี้ยงหลานๆ เคยเคี่ยวเข็ญให้หลานกินผัก ผลไม้ พูดเท่าใดเด็กๆ มักไม่สนใจ แต่หากทางโรงเรียนให้ความรู้ ทำให้เด็กได้รู้จักผัก ธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ การเล่านิทาน หรือการมีเทคนิคสอดแทรกประโยชน์ของผักเกษตรอินทรีย์ก็ส่งผลทำให้เด็กสนใจกิน ผักขึ้นมาได้บ้าง


กิจกรรม “ออร์แกนิคทูสกูล” (Organic to School) เบื้องต้นจัดขึ้นสำหรับโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งยังมีการจัดขึ้นอีกในหลายโรงเรียน อาทิ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

สำหรับโรงเรียนที่สนใจกิจกรรม “ออร์แกนิค ทูสกูล” สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2298-2767 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ