การเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น

กรมข้าวสำรวจดินหวังเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อให้เกษตรกรวางแผนการใส่ปุ๋ยได้เหมาะสมกับการปลูกข้าวในระดับต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตใน 60 จังหวัด นางสำลี บุญญาวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการข้าว เผยว่า กรมการข้าว โดยสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตข้าว ตามเขตศักยภาพของพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ ด้วยการสำรวจดินนาที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวระดับต่างๆ ของแต่ละจังหวัด แล้วใช้เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ย และการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม

การเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น

โดยการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำ และตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตของจังหวัดในภาคต่างๆ รวมทั้งหมด 60 จังหวัดทั่วประเทศ ปรากฏว่าผลการดำเนินการเป็นที่น่าพึงพอใจมาก เพราะสามารถยกระดับผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น และส่งผลให้เพิ่มมูลค่าของผลผลิตข้าวด้วย


ด้านนายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า สำหรับก้าวย่างต่อไปในปีที่ 5 ของกรมการข้าว ภารกิจเร่งด่วนที่กรมฯ จะต้องดำเนินการคือ การยุติการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เนื่องจากปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่กลับมาระบาดในรอบ 10 ปี หลังจากที่เคยระบาดครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2543 ได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวของชาวนาไปจำนวนไม่น้อย

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมการข้าว ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยตัดวงจรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก ที่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นพาหะนำโรค