การเกษตรแบบพอเพียง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน การทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเกษตรกรรายหนึ่งที่จังหวัดระยอง หลังทำตามแล้วสามารถปลดหนี้เงินได้สำเร็จ โดยใช้การเกษตรพอเพียง เป็นตัวขับเคลื่อน

เมื่อไม่นานมานี้เอง (10 ธ.ค.53) นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการกองเกษตรสารนิเทศน์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางศึกษาดูงานงาน การทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของนายสมศักดิ์ เครือวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านสองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง ทั้งนี้การนำสื่อมวลชนมาดูงานครั้ง มุ่งหวังให้ช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่การทำเกษตรแบบพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง


สำหรับนายสมศักดิ์ เครือวัลย์ ถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ตำบลสองสลึง และใกล้เคียง เนื่องจากทำการเกษตรแบบพอเพียง ตามแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนประสบความสำเร็จ จากที่เคยทำการเกษตรแบบเดิม เป็นหนี้กว่า 1 ล้านบาท จึงได้หันมาปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนกระทั้งสามารถปลดหนี้ทั้งหมดได้ภายในเวลาไม่ถึง 5 ปี เพียงแค่ยึดหลักง่ายๆว่า ทำเกษตรเพื่อกินเอง เหลือกินก็แจกให้คนอื่น หรือแลกเปลี่ยนกันเหลือจากนั้นก็ขาย