การเกษตร แบบ ผสมผสาน 1 ไร่ ทำแล้ว รวย

เกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน

การทำ เกษตร แบบ ผสมผสาน หรือเรียกสั้นๆ ว่า การทำ ไร่นา สวนผสม

คำนี้ไม่มีจำกัดความ เพราะสามารถแตกแขนงออกได้หลายแบบ ไม่มีการเจาะจงชนิดของพืชที่สามารถปลูก แต่การทำ การเกษตร แบบผสมผสาน นั้น ภายในแปลงปลูกควรมีพืชพันธ์นานาชนิด มีความร่มรื่น เย็นสบาย


เกษตรผสมผสาน เป็นแนวคิดของใคร

การทำเกษตรแบบผสมผสาน เป็นแนวการทำเกษตรชนิดหนึ่งที่แตกแขนงออกได้หลายแบบ

หลักคิดมาจากแนวทางการทำเกษตรพอเพียง ตามที่ในหลวง ร.9 ทรงได้ริเริ่มไว้

โดยเน้นการพึ่งพาตัวเอง และให้มีการปลูกพืชหลายๆ ชนิด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาต่างๆ โดยไม่มีการเจาะจงชนิดของพืชที่ปลูก แต่ภายในแปลงปลูกจะต้องมีพืชหลายๆ อย่าง เพื่อให้พืชเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ได้ประโยชน์พืชและทั้งเกษตรกร หากเกิดปัญหาวิกฤตโรคพืชหรือราคาพืชตกต่ำในบางชนิด

การทํา เกษตรผสมผสาน 1 ไร่

  • ก่อนอื่นต้องดูสภาพดินก่อน ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร สภาพดินเหมาะกับการปลูกพืชอะไรได้บ้าง
  • การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เมื่อรู้แล้วว่าจะปลูกพืชอะไร ก็ดูว่า สัตว์ที่จะเลี้ยงนั้น เอื้อประโยชน์กับพืชที่ปลูกอย่างไรบ้าง ใช้เป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์อะไรจากพืชและสัตว์ มีการเอื้อประโยชน์ต่อกันอย่างไร

ประโยชน์ของเกษตรแบบผสมผสาน

จากพื้นที่ 1 ไร่ สามารถทำเกษตรแบบผสมผสานได้อย่างเพียงพอและอยู่รอด โดยการจัดสรรพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน หรือจะทำในเชิง เกษตรทฤษฎีใหม่ ก็ได้ โดยพื้นที่อาศัยให้แยกออกจากพื้นที่ปลูกพืช โดยให้ไปเน้นในพื้นที่ปลูกพืชผลทางการเกษตร ให้เน้นการปลูกพืชเป็น 3 ระยะ นั่นคือ พืชระยะสั้น พืชระยะกลาง และพืชระยะยาว

พืชระยะสั้น ส่วนใหญ่จะใช้เวลาปลูกและเก็บเกี่ยวไม่นาน แต่ให้ราคาและคุณภาพที่ดี คุ้มค่าต่อการลงทุนในการนำมาเป็นรายได้เลี้ยงชีพในชีวิตประจำวัน ให้ปลูกหมุนเวียนกันไป เช่น ผักสวนครัว พืชล้มลุก


การปลูกตั้งโอ๋ในกระถาง หรือแบบไร้ดิน พร้อมสรรพคุณผักตั้งโอ๋

พืชระยะกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผลที่ให้ระยะการเติบโตและเก็บเกี่ยวปีละ 1-2 ครั้ง หรือตามฤดูกาล เช่น พืชจำพวก มะพร้าว มะนาว มะละกอ กล้วย มะม่วง หรือผลไม้ตามฤดูกาลทั่วไป ส่วนนี้สามารถนำมาใช้เป็นเงินออม และเป็นรายได้เพื่อชำระหนี้ หรือเงินหมุนเวียนเพื่อลงทุน หากต้องการรายได้เพิ่ม ควรเน้นพืชกลุ่มนี้ให้สามารถผลิตผลผลิตได้ในช่วงที่มีราคา เช่นการปลูกทุเรียน ปลูกมะนาว ให้สามารถออกผลผลิตได้ในช่วงนอกฤดูกาล

การปลูกต้นอะโวคาโด

พืชระยะยาว ถือเป็นกลุ่มพืชเศรษฐกิจ ที่ต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างสูง เนื่องจากจะให้ผลผลิตได้ในระยะเวลาที่นาน กลุ่มพืชระยะยาวที่น่าสนใจคือ ไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สักทอง ไม้แดง ยางนา ประดู ยูคาลิปตัส โดยสามารถใช้แนวเขตแดน หรือรอบๆ คันนา ปลูกไว้เป็นรั้ว ควรปลูกในช่วงฤดูฝน เนื่องจากไม่ต้องดูแลมากนัก ระยะเวลา 10 ปี 20 ปี ก็สามารถให้เนื้อไม้ได้ราคา ยิ่งลำต้นโตใหญ่ ก็สามารถให้ร่มเงาและใช้ประโยชน์ต่อพืชในระยะสั้นและระยะกลางได้ แถมได้ราคาดีอีกด้วย

เริ่มต้นการปลูกยางพารา

หลักการพื้นฐานของการทําเกษตรผสมผสาน

ต้องมีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไป จึงจะถือว่าเป็น การผสมผสาน ที่ดี โดยการทำการเกษตรทั้งสองกิจกรรมนั้น ต้องทำในพื้นที่และระยะเวลาเดียวกัน กิจกรรมการเกษตรควรประกอบไปด้วยการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ อย่างไรก็ตามอาจสามารถผสมผสานระหว่างการปลูกพืชต่างชนิด หรือการเลี้ยงสัตว์ต่างชนิดกันก็ได้

ในการจัดการกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร ให้มีการผสมผสานเกื้อกูลกัน อย่างได้ประโยชน์สูงสุดนั้นควรจะมีกิจกรรมหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ร่วมกันไปด้วย เนื่องจากพืชและสัตว์ มีการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน และมีห่วงโซ่ความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันอยู่ พืชโดยทั่วไปมีหน้าที่และบทบาทในการดึงเอาแร่ธาตุในดิน อากาศ และพลังงานจากแสงแดดมาสังเคราะห์ให้อยู่ในรูปของอาหารพวกแป้ง น้ำตาล โปรตีน และแร่ธาตุต่างๆ ที่สัตว์สามารถใช้ประโยชน์ได้

กิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไป จึงจะถือว่าเป็นการผสมผสานที่ดี

สำหรับสัตว์ สัตว์ไม่สามารถบริโภคอากาศและแร่ธาตุที่จำเป็นโดยตรง แต่จะต้องบริโภคอาหารจากพืชอีกต่อหนึ่ง เมื่อสัตว์นั้นขับถ่ายของเสีย หรือตายลงก็จะเน่าเปื่อยย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับพืช วงจรความสัมพันธ์เช่นนี้ จะหมุนเวียนไปรอบแล้วรอบเล่า จนกลายเป็นห่างโซ่ความสัมพันธ์ของสัตว์ ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ระบบกิจกรรมปัจจุบันที่เลี้ยงสัตว์ หรือปลูกพืชอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เพียงอย่างเดียวในพื้นที่กว้างขวาง จึงสร้างผลกระทบต่อสมดุลระหว่างพืชกับสัตว์ และก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศในที่สุด

การเกื้อกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรมเกษตรต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในระบบ เกษตร แบบผสมผสาน นั้น เกิดขึ้นทั้งจากวงจรการใช้แร่ธาตุอาหารรวมทั้งอากาศและพลังงาน

เกษตรพอเพียง การเกษตรผสมผสาน

การทําเกษตร ผสมผสาน คือ

ความหมายของระบบ เกษตรผสมผสาน และระบบไร่นาสวนผสมอย่างเป็นทางการ คือ ระบบเกษตรกรรมที่จะนำไปสู่การเกษตรยั่งยืน โดยมีรูปแบบที่ดำเนินการมีลักษณะใกล้เคียงกัน และทำให้ผู้ปฏิบัติมีความสับสนในการให้ความหมายและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ได้แก่ระบบเกษตรผสมผสานและระบบ ไร่นาสวนผสม ในที่นี้จึงขอให้คำจำกัดความรวมทั้งความหมายของคำทั้ง 2 คำ ดังต่อไปนี้

ระบบ เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม การอยู่รวมกันอาจจะอยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช พืชกับสัตว ์ หรือสัตว์กับสัตว์ก็ได้

ระบบเกษตรผสมผสาน จะประสบผลสำเร็จได้ จะต้องมีการวางรูปแบบ และดำเนินการ โดยให้ความสำคัญต่อกิจกรรม แต่ละชนิดอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใช้แรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปัจจัย การผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตชนิดหนึ่ง มาหมุนเวียนใช้ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิดหนึ่ง กับการผลิตอีกชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ภายในไร่นาแบบครบวงจร ตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าว เช่น การเลี้ยงไก่ หรือสุกรบนบ่อปลา การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน https://www.kasetorganic.com/tag/เกษตรผสมผสาน

ระบบ ไร่นาสวนผสม (Mixed/Diversefied/Polyculture Farming System) เป็นระบบ เกษตรผสมผสาน ที่มีกิจกรรมการผลิตหลายกิจกรรม เพื่อตอบสนองต่อการบริโภคหรือลดความเสี่ยงจากราคา ผลิตผลที่มีความไม่แน่นอนเท่านั้น โดยมิได้มีการจัดการให้กิจกรรมการผลิตเหล่านั้นมีการผสมผสานเกื้อกูลกันเพื่อลดต้นทุนการผลิตและคำนึงถึงสภาพแวดล้อม

จะเป็นเกษตรอินทรีย์ การทำเกษตรอินทรีย์ อย่างเป็นระบบ

เกษตรผสมผสาน และการทำไร่นาสวนผสมอาจมีการเกื้อกูลกันจากกิจกรรมการผลิต แต่กลไกการเกิดขึ้นนั้นเป็นแบบ “เป็นไปเอง” มิใช่เกิดจาก “ความรู้ ความเข้าใจ” อย่างไร ก็ตามไร่นาสวนผสม สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกรผู้ดำเนินการให้เป็นการดำเนินการในลักษณะของ “ระบบเกษตรผสมผสาน” ได้

ประโยชน์ของเกษตรแบบผสมผสาน

ประโยชน์ของ เกษตรผสมผสาน

เพื่อให้พืชหลายชนิดมีการเอื้อเฟื้อต่อกันได้มากที่สุด โดยส่วนใหญ่แล้วพืชพันธุ์ที่พบภายในสวน มีทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสมุนไพร ผักพื้นบ้าน ผักป่า ผักสวนครัว และอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่าง รวมทั้ง แปลงดอกไม้ แปลงข้าว การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเพาะพันธ์ปลาในบ่อปลา เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานทุกสิ่งทุกอย่าง ในพื้นที่จำกัด 1-2 ไร่ได้อย่างลงตัว และที่สำคัญ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน