แนะวิธีการปรับปรุง บํารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช

คําแนะนําการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน เนื่องจาก ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรไม่น้อยไปกว่า น้ำ อากาศ แร่ธาตุต่าง ๆ และ..

อินทรียวัตถุผิวหน้าดินจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ดินมีความเสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติอย่างช้า ๆ แต่นับว่าที่ประชากรเพิ่มขึ้น การใช้ทรัพยากรดินมีสูงขึ้น มีการขยายพื้นที่เพาะปลูก ทำให้ความสมดุลย์ของธรรมชาติถูกทำลายไป โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ของมนุษย์ช่วยเร่งการเสื่อมโทรมของดินให้เร็วขึ้น


จะเห็นได้จากพืชที่ปลูก มีผลผลิตลดต่ำลง เกิดการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในเขตเมือง ทำให้เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กรมพัฒนาที่ดินได้เล็งเห็นถึงผลกระทบต่างๆ ที่ติดตามมา และหาแนวทางในการแก้ไข โดยการเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงวิธีการปรับปรุงบำรุงดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

การปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช

สมัยก่อนนั้นเกษตรกรทั่วไปมักนิยมใช้ปุ๋ยเคมี จนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่ เพราะต้องการเร่งผลผลิตให้ทันต่อการเก็บเกี่ยว และหวังผลกำไรมากนั่นเอง ทำให้ดินถูกลดคุณภาพลงจนกระทั่งใช้การอะไรไม่ได้

สาเหตุของความเสื่อมโทรมของดิน

  1. การใช้ที่ดินไม่เหมาะสม เช่น การทำการเกษตรบนที่ที่มีความลาดชันสูง การทำนาบนที่ดอน โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งเป็นดินที่มีทราย และเศษหินปนอยู่ในเนื้อดินมาก ทำให้เกิดการชะล้างพังทลายสูง
  2. การปลูกพืชชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลาหลาย ๆ ปี ซึ่งเป็นธรรมดาที่พืชย่อมต้องดูดเอาธาตุอาหารในดินไปใช้ เมื่อไม่มีการปลูก พืชหมุนเวียนอื่น ๆ เช่น พืชตระกูลถั่ว นานเข้าดินจะเสื่อมโทรมลง จะเห็นได้จากผลผลิตลดลง เมื่อดินขาดแร่ธาตุอาหาร
  3. การลักลอบตัดไม้ การบุกรุกป่าเพื่อการเกษตร ทำให้ดินขาดอินทรีย์วัตถุหน้าดิน ขาดความชุ่มชื้นและปริมาณฝนน้อยลง การชะล้าง พังทลายสูง
  4. ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่ทราบคุณภาพของดิน การใส่ปุ๋ย พันธุ์พืช วิธีการที่ถูกต้องในการปลูกพืชบน ที่ลาดชัน

การปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช
การปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช

วิธีการบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต


การปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดีนั้น ทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น ใช้ปุ๋ยคอก ใช้ปุ๋ยหมัก ใช้ปุ๋ยพืชสด ปลูกพืชคลุมดิน ใช้วัสดุคลุมดิน ใช้เศษเหลือของพืชหรือสัตว์ ปลูกพืชหมุนเวียน เพราะการปรับปรุงบำรุงดิน ควรใช้หลายๆ วิธีรวมๆ กัน เนื่องจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ หากใช้เพียงชนิดเดียวทำให้ต้องใช้ปริมาณที่มาก จึงควรพิจารณาปริมาณการใช้ตามกำลังความสามารถที่มี แต่ถ้าใช้การปรับปรุงบำรุงดินหลายวิธีร่วมกัน ปริมาณที่ใช้ในแต่ละชนิดก็ลดลง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก และควรมีการปฏิบัติบำรุงดินอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินให้สูงอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตรในระยะยาวต่อไป

ข้อควรจำสำหรับการปรับปรุงดิน และการบำรุงดิน

  1. พื้นที่ที่ทำการเกษตรที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย เช่น ดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทราย ดินปนลูกรัง ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วย เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน อัตรา 2 ตันต่อไร่ ขึ้นไป ส่วนไม้ผล ควรมีการใส่ปุ๋ยหมัก รองก้นหลุมปลูก และขุดใส่เป็นวงรอบรัศมีทรงพุ่ม ในปีต่อ ๆ ไป หรือปลูกพืชปุ๋ยสด แล้วไถกลบ
  2. การใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมียังมีความสำคัญต่อการปลูกพืชทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด หรือไม้ผลต่างๆ แต่ในพื้นที่ที่เป็นดินตื้น ไม่มีหน้าดิน ควรใส่ร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์อื่น ๆ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด อนึ่งการใช้ปุ๋ยเคมีต้องมี ความรู้ว่าสูตรใดใช้กับพืชชนิดใด จึงจะได้ผลดีและคุ้มค่ากับทุน
  3. ในดินเปรี้ยว ซึ่งสังเกตุได้จากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำแช่ขัง น้ำจะใสมีหญ้าทรงกระเทียมหรือจูดหนูขึ้นหนาแน่น จำเป็นต้อง ใส่ปูนมาร์ล ปูนขาว หินปูนฝุ่น