การดูแลสวนยาง ช่วงหน้าแล้ง

ปลูกมะละกอแซมในสวนยางพารา พืชแซมยางพารา

วันนี้จะมาเสนอแนะ การดูแลสวนยางพารา ช่วงฤดูร้อนหรือช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากหลายพื้นที่ปลูกยางพารานั้นไม่ใช่ในพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนตกชุกตลอดปี จำเป็นต้องมีน้ำไว้รองรับกล้ายางที่จะเติบโตเป็นต้นยางพาราสำหรับกรีดหน้ายางต่อไป โดยส่วนใหญ่พื้นที่ทางภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคอื่นๆ ของประเทศประสบปัญหากับการขาดน้ำ ทำการเกษตรไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร รวมถึงการปลูกยางพาราด้วย

โดยจังหวัดหนองบัวลำภูเอง ซึ่งเป็นพื้นที่ขาดน้ำในช่วงหน้าแล้ง มีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 94,288 ไร่ พื้นที่กรีดยางพารา จำนวน 8,590 ไร่ (ที่มา สกย.หนองบัวลำภู) ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง มีกระแสลมพัดที่แรง ประกอบกับแสงแดดที่แผดกล้า หรืออาจมีไฟไหม้สวนยางพารา เป็นเหตุให้ดินแห้งขาดความชุ่มชื้น ก่อผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ในช่วงนี้จึงนับเป็นช่วงสำคัญที่อาจสร้างความเสียหายแก่สวนยางพารา ได้หลาย ๆ สาเหตุ หากขาดการดูแลและจัดการที่ดีพอ ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรดูแลต้นสวนยางพารา โดยเฉพาะยางพาราที่ปลูกใหม่หรือต้นยังเล็ก เกิดความเสียหายจากภัยแล้ง


อยากขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราควรปฏิบัติดูแลต้นยางพาราในช่วงหน้าแล้งนี้ ดังนี้

  • ให้คลุมต้นยางพารา เป็นวิธีการปฏิบัติที่จำเป็นต่อต้นยางอายุ 1-3 ปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปลูกยางพารา ในการเก็บรักษาความชื้นในดิน และทำให้ต้นยางพาราเจริญเติบโตได้ดี โดยใช้วัสดุที่หาง่ายมีปริมาณมาก เช่นซากวัชพืช หญ้าคา ฟางข้าว โดยให้คลุมบริเวณโคนต้น ห่างจากต้นประมาณ 5-10 เซนติเมตร รัศมีคลุมรอบโคนต้นประมาณ 1 เมตร หนา 10 เซนติเมตร
  • ควรทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟลุกลามมาจากบริเวณข้างเคียงที่อยู่ติดกับสวน โดยการไถหรือขุดถากวัชพืชและเศษซากพืชออกเป็นแนวกว้าง ไม่ต่ำกว่า 3 เมตร รอบบริเวณสวนยางพารา
  • กำจัดวัชพืช ในบริเวณแถวยางพาราออกให้หมด ข้างละ 1 เมตร เป็นการป้องกันไฟ ถ้ากรณีเกิดไฟไหม้ไม่รุนแรง ขอแนะนำให้ใช้ปูนขาวผสมน้ำ อัตราส่วน 1:1 ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วนำไปทาลำต้น
  • ถ้าต้นยางพารามีรอยไหม้ เกิดจากเนื้อเยื่อส่วนนั้นได้รับแสงแดดเป็นเวลานานติดกันจนเสียหาย ต้นยางพาราอายุ 1-2 ปี เมื่อเข้าหน้าแล้ง ควรใช้ปูนขาวละลายน้ำทาบริเวณโคนต้นสูงจากพื้นดิน 1 เมตร หากเกษตรกรดูแลรักษาสวนยางพาราเป็นอย่างดี เอาใจใส่ หมั่นดูแล จะทำให้ต้นยางพาราเจริญเติบโตดี ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ
  • การตัดแต่งกิ่ง ควรตัดแต่งกิ่งให้กับลำต้น ไม่ควรโน้มต้นยางลงมาเพื่อตัดแต่งกิ่ง เพราะอาจทำให้ต้นยางเสียหาย หลังตัดแต่งกิ่งแล้ว ควรใช้ปูนขาวหรือปูนแดงหรือสีทาบริเวณที่ตัด

ตอตาเขียว กล้ายางพารา

การจัดการสวนยางพาราอย่างถูกต้องเหมาะสม และหมั่นตรวจตราดูแลสวนอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลภัยแล้งหรือไฟไหม้เหล่านี้อย่างได้ผล

ที่มา www.dailynews.co.th