กองทุนเงินทดแทนที่ต้องดูแล

กองทุนเงินทดแทนที่ต้องดูแล

ห่างหายไปนานสำหรับเนื้อหาในเรื่องการออมและการเก็บออม วันนี้อยากจะนำเสนอเกี่ยวกับ กองทุนเงินทดแทน

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่จะต้องให้ความสำคัญ แม้ว่าจะเป็นกองทุนที่เข้ามาดูแลเราในยามเจ็บป่วย ตายหรือสูญหายที่เกิดจากการทำงานนั้น และไม่ต้องไปใส่ใจในรายละเอียดมาก แต่ก็ต้องให้ความสำคัญไม่ต่างไปจากการออมและการสนใจในเรื่องของสวัสดิการทั่วไป


หลักเบื้องต้นสำหรับผู้ประกันตนที่รับรู้กันแล้วในเรื่องของ ประกันสังคม แต่กองทุนที่ดูแลเราในยามเจ็บป่วย ตายหรือสูญหายที่เกิดจากการทำงานนั้น เป็นอะไรที่สำคัญ โดยกองทุนนี้ชื่อว่า กองทุนเงินทดแทน เป็นกองทุนที่แตกต่างจากกองทุนประกันสังคม โดยกองทุนประกันสังคมนั้นนายจ้างจะจ่ายสมทบให้ฝ่ายเดียว โดยสำนักงานประกันสังคมจะเรียกเก็บเงินสมทบนี้จากนายจ้างเป็นรายปี (แต่พนักงานจะจ่ายเป็นรายเดือน) โดยที่รายจ่ายจะคำนวณจากค่าจ้างที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปี คนละไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี คูณด้วยอัตราเงินสมทบหลักของประเภทกิจการ

เงินสมทบหลักนี้แต่ละประเภทกิจการจะมีเกณฑ์ความเสี่ยงในการประสบอันตรายที่แตกต่างกันออกไปในส่วนนี้ประกันสังคมเป็นผู้ประเมินระดับความเสี่ยงของกิจการ แต่หากสถานประกอบการใดที่มีการจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงานดี ก็จะได้ปรับลดอัตราเงินสมทบลง เพื่อเป็นการจูงใจนายจ้างกองทุนเงินทดแทน ได้มาอย่างไร

จากที่อ่านๆ วารสารประกันสังคมแล้วตีความไม่ถูก แต่ก็เข้าใจว่า ทำได้โดยกิจการที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องทำการขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่มีลูกจ้างนั้น ที่สำนักงานประกันสังคมในท้องที่ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ กิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน คือ ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และกิจการที่ไม่ได้หวังผลกำไรทางเศรษฐกิจ


กองทุนเงินทดแทนที่ต้องดูแล

เพราะงั้น กองทุนเงินทดแทน ก็คือ เงินสมทบจากนายจ้างรายปี (คำนวณจากค่าจ้างที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปี คนละไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี) คูณด้วย อัตราเงินสมทบหลักของประเภทกิจการนั้นๆ นั่นเอง

สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ

ก็จะต้องเป็นการเจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจที่เกิดจากการทำงานตามคำสั่งของนายจ้าง หรือถึงแก่ความตายด้วยโรคที่เกิด/สภาพของงาน ที่เนื่องมาจากการทำงาน กรณีเป็นการสูญหายในระหว่างการทำงาน ต้องสูญหายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ หากเข้าตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นนี้ ก็จะได้รับการทดแทนต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนรายเดือน ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน และค่าทำศพ ในกรณ๊ที่ถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ก้จะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน และค่าทำศพจำนวน 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างรายวันขั้นต่ำด้วย

สำหรับการขอรับเงินทดแทนนั้น ผู้ประกันตนก็ต้องยื่นขอรับเงินทดแทนภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประสบเหตุ แต่หากเป็นการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจริง ก็สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย

เห็นได้ว่า เป็นลูกจ้างก็ดีเหมือนกัน แต่เป็นชาวนา ตอนนี้ยังไม่ได้เงินค่าจำนำข้าวเลย จะขอจากประกันสังคมได้ไหมนะ…