พรบ.จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้มีการจัดตั้งกอง ทุนสวัสดิการชาวนา โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกร่างกฎหมายการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวมานำเสนอในรูปแบบพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทั้งนี้ ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนาที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ทำการยกร่างไว้เรียบร้อยแล้วนั้นมีทั้งสิ้น 7 หมวดที่สำคัญ

 • หมวด 1 ว่าด้วยเรื่องการจัดตั้งกองทุนและลักษณะของกิจการกองทุน
 • หมวด 2 ว่าด้วยเรื่องการควบคุมและการบริหารกิจการของกองทุน
 • หมวด 3 ว่าด้วยเรื่องเรื่องสำนักงานกองทุนสวัสดิการชาวนา
 • หมวด 4 ว่าด้วยเรื่องสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
 • หมวด 5 ว่าด้วยเรื่องการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
 • หมวด 6 ว่าด้วยเรื่องการควบคุมกำกับการจัดการทุน
 • หมวด 7 ว่าด้วยเรื่องบทกำหนดโทษ

พรบ.จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนาฉบับนี้มีทั้งสิ้น 57 มาตราโดยมาตราที่สำคัญ ได้แก่ องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชาวนา ซึ่งเรียกโดยย่อว่า คณะกรรมการ กสช. เพื่อควบคุมและบริหารกิจการของกองทุน ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมการข้าว และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความเชี่ยวชาญ ด้านข้าว กฎหมาย ด้านละ 1 คน และด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน หรือการธนาคาร อีกด้านละ 1 คน และที่สำคัญคือมีผู้แทนชาวนา จำนวน 6 คน โดยมีผู้จัดการสำนักงานกองทุนสวัสดิการชาวนาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะ กรรมการกองทุนฯ


สำหรับกรอบแนวคิดที่สำคัญของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา ประกอบด้วย 5 แนวทางหลักด้วยกัน คือ

 1. เป็นสวัสดิการเพื่อประโยชน์สำหรับสมาชิกที่ประกอบอาชีพทำนาโดยเฉพาะ และมีรายได้แน่นอน
 2. มีการเก็บเงินเข้ากองทุนโดยคำนวณจากฐานรายได้ของการจำหน่ายข้าวเปลือกใน แต่ละปี
 3. จัดให้มีสวัสดิการด้านอื่น ๆ เช่น การจัดหาปัจจัยการผลิตและอื่น ๆ ให้กับผู้ประกอบอาชีพทำนา
 4. รัฐบาลสามารถพิจารณาเงินที่จะมาสมทบจากฐานภาษีรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจ ที่เกี่ยวกับข้าว ซึ่งจะทำให้กองทุนมีความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น
 5. เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ชาวนาเห็นว่าอาชีพทำนามีเกียรติศักดิ์ศรีและมั่นคง ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรักและยึดถือการประกอบอาชีพทำนาต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนสาระสำคัญการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา ซึ่งนอกจากจะให้ชาวนาเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ โดยมีข้อจำกัดขั้นสูงของพื้นที่นาเพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากกองทุน ดังกล่าวแล้ว กระทรวงเกษตรฯ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะชาวนาให้เข้ามามีส่วนร่วมในกำหนดรูปแบบการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น