กสิกรรมธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเกษตรพอเพียง

เกษตรพอเพียง

กสิกรรมธรรมชาติ ที่บ้านศรีเจริญ 1 ใน 84 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำริฯ การเกษตรพอเพียง ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรมการปกครอง โดยกระทรวงมหาดไทย ได้นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ซึ่งศูนย์แห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการ 84 ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเป็นต้นแบบการเกษตรพอเพียงอีกด้วย

นายทรงพล ใจกริ่ม เลขานุการกรมการปกครอง บอกว่า ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอบ้านศรีเจริญ ตั้งอยู่บน พื้นที่ราบเชิงเขากว่า 68 ไร่ ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 บรรจุองค์ความรู้ไว้หลายด้าน โดยเริ่มต้นจาก พึ่งตนเอง ทั้งปลูกป่า อนุรักษ์ดินและน้ำเป็นสถานที่เรียนรู้ ดูงาน ฝึกอบรมเกษตรกร ชาวบ้าน เพื่อพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ติดต่อกันมาหลายสิบรุ่นแล้ว…


ภายใน ศูนย์เรียนรู้ มีฐานฝึก 13 ฐาน ประกอบด้วย โรงปุ๋ยชีวภาพ โรงเห็ด ผักพื้นบ้าน เกษตรกรรมยั่งยืน หนึ่งไร่ประณีต การอนุรักษ์ดินและน้ำ การเผาถ่าน น้ำส้มควันไม้ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พลังงานทางเลือก กังหันลมปั่นไฟ แก๊สจากมูลสัตว์ เตาแก๊สแกลบ การปลูกสมุนไพรใกล้ตัว และ สุขภาพทางเลือก

กสิกรรมธรรมชาติ บ้านศรีเจริญ ต้นแบบเกษตรพอเพียง จังหวัดเลย

การปลูกเพาะชำพืชผัก พื้นบ้านท้องถิ่น เช่น หวาย ตาว ผักหวานป่า ผักขี้นาก มะขามหวานตาโต การทำนาข้าวปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา กบ หมูหลุม การเพาะเห็ด (ขอนขาว) การทำน้ำยาอเนกประสงค์ และที่โดดเด่น คือ การใช้นวัตกรรมผันน้ำจากที่ต่ำไปสู่ที่สูง ด้วยเครื่องตะบันน้ำ หรือ Ram pump

นายสายันต์ อนันเต่า เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และวิทยากร บอกว่า ตะบันน้ำ เป็นเครื่องที่ปั๊มน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง โดยอาศัยแรงกระแทกและการปิด–เปิดวาล์วน้ำ ปราศจากไฟฟ้าโดยสิ้นเชิง โดยหลักการทำงานต้องคำนึงถึงพื้นที่ใกล้น้ำตกหรือแหล่งน้ำที่ไหลอยู่ตลอดเวลา เพราะต้องใช้แรง ดันน้ำไหล เข้าทางเข้าของปั๊มน้ำก็จะไหลผ่านวาล์วเข้าไปใน ห้องปิดส่วนวาล์วอีกตัว ก็จะปิดตัวเนื่องจากแรงดันน้ำ ในห้องที่ปิดนั้นก็จะทำให้เกิดแรงกดอากาศขึ้น ทำให้เกิดแรงกดกะทันหัน ก็จะหดตัวด้วยแรงอัดและขยายตัวในเวลาต่อมา

กสิกรรมธรรมชาติ บ้านศรีเจริญ ต้นแบบเกษตรพอเพียง จังหวัดเลย Organic Green Leafs of Bamboo

ผลจากการขยายตัวนั้นเอง ทำให้วาล์วน้ำที่เปิดอยู่ถูกดันให้ปิด และเมื่อวาล์วที่ปิดอยู่ น้ำจึงไม่สามารถไหลย้อนกลับได้จึงไหลออกทางท่อด้านออกแทนเช่นกัน เมื่อแรงดันน้ำทางด้านเข้าถูกต้านกลับวาล์วตัวที่ปิดอยู่ก็จะเปิดออกด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้วาล์วเปิดออก น้ำก็จะไหล ทะลักออกด้วย ในการทดลองสร้าง แรง ดันน้ำที่ความสูงประมาณ 2 เมตร และสามารถส่งน้ำได้ สูงประมาณ 5 เมตร สนนราคาค่า อุปกรณ์อยู่ที่ 1,500– 2,000 บาทเท่านั้นเอง


ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านศรีเจริญ ยังมีภูมิปัญญาชาวบ้านให้ได้ เรียนรู้อีกมากมาย โดยนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาให้คนไทยได้รู้จักถึงคำว่า พอเพียง

ที่มา ไทยรัฐ