กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าเปิดบริการส่งออกสินค้าเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยังคงเปิดให้บริการด้านส่งออกสินค้าเกษตรพืช ประมง และปศุสัตว์ ตามปกติในช่วงภาวะวิกฤตทางการเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออก และป้องกันการส่งออกสะดุด ทั้งนี้โดยนายธีระ วงศ์สมุทร ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในภายหลังการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเปิดให้บริการด้านส่งออกสินค้าเกษตรในช่วงวันหยุดราชการ 19 – 21 พฤษภาคม 2553 นี้ว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดให้บริการด้านการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งด้าน พืช ประมง และปศุสัตว์ ตามปกติโดยไม่ได้หยุดทำการแต่อย่างใด

โดยงานบริการส่งออกสินค้าเกษตร พืช ผักและผลไม้ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยกรมวิชาการเกษตร ในด้านการออกใบรับรอง ทั้งใบรับรองปลอดศัตรูพืช และปริมาณสารพิษตกค้าง จะเปิดให้บริการทุกด่านในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวม 5 ด่าน ได้แก่


1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ
3. ด่านตรวจพืชลาดกระบัง
4. ด่านตรวจพืชไปรษณีย์กลาง
5. งานบริการส่งออกเกษตรกลางบางเขน กรมวิชาการเกษตร

สำหรับสินค้าประมง ที่ดูแลโดยกรมประมงก็จะเปิดทำการตามปกติเช่นกัน ทั้งที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และลาดกระบัง
ส่วนด่านตรวจ ที่คลองเตย ให้ขอรับบริการได้ที่กรมประมงส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขณะเดียวกัน ในด้านการออกใบอนุญาต ใบรับรองต่างๆ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ตามปกติที่กรมประมงส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น ใบรับรองการจับสัตว์น้ำ ไอยูยู ใบสุขภาพสัตว์น้ำ ใบอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำบางชนิด

ในส่วนของสินค้าปศุสัตว์เกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออกอาหารสัตว์ และวัตถุอันตราย หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ และการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลให้ติดต่อที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 02-9679700 และ 02-9679746 รวมถึงการเคลื่อนย้ายสัตว์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ติดต่อที่ ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี

แบบนี้ชาวเกษตรก็สบายใจที่ธุรกิจการเกษตรไม่มีผลกระทบใดๆ