Tag: Organic Fertilizer

ปลูกบีทรูทในกระถาง
4318 views

ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ชื่อทางการว่า Organic Fertilizer ก็คือปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์สารซึ่งผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีต่างๆ ไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการ โดยมุ่งหวังจะใช้เป็นประโยชน์ต่อพืช การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ก็ต้องผ่านขบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางชีวภาพของปุ๋ยอินทรีย์เคมีเสียก่อน โดยธุรกิจขายปุ๋ยมีวัตถุหลายประเภทที่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำปุ๋ยที่ได้ไปทำการเกษตรอินทรีย์ต่อไปได้ โดยทั่วไปแล้วการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ก็เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการปลูกผักสวนครัว แต่ก็มีข้อดีหลายอย่างคือ ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกผักสวนครัว ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น...