Tag: Organic

ปลูกบีทรูทในกระถาง
4335 views

ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ชื่อทางการว่า Organic Fertilizer ก็คือปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์สารซึ่งผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีต่างๆ ไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการ โดยมุ่งหวังจะใช้เป็นประโยชน์ต่อพืช การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ก็ต้องผ่านขบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางชีวภาพของปุ๋ยอินทรีย์เคมีเสียก่อน โดยธุรกิจขายปุ๋ยมีวัตถุหลายประเภทที่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำปุ๋ยที่ได้ไปทำการเกษตรอินทรีย์ต่อไปได้ โดยทั่วไปแล้วการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ก็เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการปลูกผักสวนครัว แต่ก็มีข้อดีหลายอย่างคือ ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกผักสวนครัว ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น...

เปลือกลำใย ไล่ยุง และแมลงรบกวน ผลงานจากนักศึกษาแม้โจ้
3751 views

ก่อนอื่นต้องมาดูหลักการควบคุมแมลงศัตรูพืชผักโดยใช้สารสกัดจากพืชในธรรมชาติเสียก่อน โดยจำเป็นต้องรู้จักเกี่ยวกับสารเคมีในธรรมชาติว่า มีผลดีผลเสียอย่างไร แล้วนำมาปรับปรุงใช้ร่วมกันโดยไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อร่างกายและผลผลิตด้านการเกษตร สารเคมีในธรรมชาติส่วนใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรออแกนิค หรือเกษตรอินทรีย์ มีดังนี้ นิโคติน (Nicotine) เป็นสารเคมีธรรมชาติที่พบในใบยาสูบใช้ป้องกันกำจัดแมลงพวกปากดูด เช่น เพลี้ย มวน ฯลฯ และใช้เป็นยารมกำจำแมลงในเรือนเพาะชำ ทีโนน (Rotenone)...

เทคโนโลยีพัฒนา เกษตรอินทรีย์
2016 views

ระดมกึ๋นพัฒนาเกษตรอินทรีย์กษ. จับมือออสเตรเลียแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านเกษตรอินทรีย์ไทย-ออสเตรเลีย" ว่าปัจจุบันตลาดโลกมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละปีมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 10-15% ซึ่งปี 2553 มีมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์...

ตามล่าหาพื้นที่ปลูกพืชออร์แกนิค กลางป่าคอนกรีต Annelies Kuiper organic
1842 views

เกษตรอินทรีย์ เป็น ระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายของ ทางชีวภาพโดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ หลีกเลี่ยงการตัดต่อทางพันธุกรรมและการสร้างมลพิษในสภาพแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการใช้อินทรียวัตถุ การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้ บริโภคและไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ถือเป็นมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ซื้อและผู้บริโภคอย่างมาก โดยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันมีทั้งมาตรฐานของประเทศไทย และมาตรฐานต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Organic...

มะม่วงอินทรีย์
1201 views

Organic หรือ เกษตรอินทรีย์ ในประเทศไทยนั้น ไม่มีกฎหมายคุ้มครองคำว่า “เกษตรอินทรีย์” ทำให้ในวันนี้คนไทยที่ต้องการบริโภคอาหารอินทรีย์จริงๆ กำลังสับสนกับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดที่ใช้คำว่า ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ อาหารปลอดภัย อาหารปลอดเคมี หรืออาหารไร้สารเคมี หากต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่แท้จริง ทางเลือกง่ายๆ ทางหนึ่งก็คือการดูจากฉลากบน บรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรอง (Logo) ขององค์กรรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการ...