Tag: Electronic Product Code Information Services

กระทรวงเกษตรฯ - มกอช. จัดงบประมาณทุ่ม 9 ล้านบาท บุกเบิกโครงการนำร่องใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนหลังแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ตามมาตรฐาน EPCIS วางใจให้ กสท. ดูแลคุมเทคโนโลยี นี้หวังยกระดับผู้นำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทย นายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ...