Tag: โรคพืช

ภาวะโลกร้อน และความแปรปรวนต่างๆ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศน์การเจริญเติบโตการออกดอก และติดผลของพืช ช่วงฤดูร้อนพืชได้รับปริมาณแสงที่มีความเข้มสูงเกินไป ทำให้เกิดอาการใบไหม้ และ ผลไม้มีสีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยในช่วงหน้า แล้งมักจะขาดแคลนน้ำและความเข้มแสงสูง แนวทางการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ ต้องควบคุมด้วยการใช้ สารกำจัดแมลง และ โรคพืช ในอัตราและปริมาณที่เหมาะสม โดยเฉพาะระยะเก็บเกี่ยวให้ต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมของอียู...