Tag: แมลงศัตรูพืช

พันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลกลายพันธุ์
1978 views

ปัญหาของเกษตรกรชาวนาข้าวเกษตรอินทรีย์ ส่วนใหญ่มักพบกับแมลงศัตรูพืชที่ ทนทานต่อสมุนไพรป้องกันและกำจัดทั้งหลาย ยิ่งสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ทำให้แมลงศัตรูพืชบางชนิดเกิดการกลายพันธุ์ ทำให้ยากต่อการป้องกันและกำจัด เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Brown planthopper มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nilaparvata lugens (Stal) เป็นแมลงศัตรูพืช ชนิดปากดูด โดยมักทำลายข้าว โดยดูดน้ำเลี้ยงข้าวจนทำให้ข้าวแห้งตาย และเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสโรคใบหงิก...

วนเกษตร กับสังคมไทย
653 views

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า แมลงศัตรูพืชที่สำคัญและทำลายต้นหม่อน คือ ด้วงเจาะลำต้นหม่อนหรือด้วงหนวดยาว ซึ่งจะ เข้าทำลายต้นหม่อนทั้งระยะหนอนและตัวเต็มวัย ลักษณะการทำลาย ตัวเต็มวัยใช้ปากกัดรอบกิ่งบริเวณใกล้ยอดอ่อน ของต้นหม่อนแต่กัดไม่ขาด ทำให้ยอดหรือกิ่งหม่อนหักง่าย เหลืองและเหี่ยวแห้ง จากนั้นจะกัดกินผิวเปลือกเป็นรอยแผลถลอก และวางไข่โดยฝังไข่สีเหลืองนวลไว้กิ่งละ 1 ฟอง...