Tag: แปลงสาธิตเกษตร

แปลงสาธิตเกษตร ที่ลาว
842 views

วันก่อนได้มีโอกาสเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในโครงการสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้เข้าชมงานในโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนากับ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว โครงการนี้เกิดขึ้นจากที่มหาวิทยาลัยจำปาสัก (สปป.ลาว) ได้กราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยจำปาสัก...