Tag: เทคนิคการเกษตรแนวใหม่

เกษตรฯ หนุนสืบทอดใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทำนาแบบวิถีคริสต์สร้างสามัคคีในชุมชน โดยนายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในโครงการทำนาแบบวิถีคริสต์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านคำเกิ้ม อ.เมือง จ.นครพนม ว่า เป็นกิจกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนบ้านคำเกิ้ม โดยได้ดำเนินการเป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่...