Tag: เกษตรไร้สารพิษ

แบน 4 สารเคมีเกษตร ก่อมะเร็ง
674 views

ถก 15 ปีแผนแม่บท เกษตรอินทรีย์วาระชาติ ไม่เคลื่อน เหตุรบ.หนุนบ. ขายปุ๋ยเคมี ชี้ประโยชน์จำนำข้าวไม่ตกชาวนา-ทำลายวิถีเกษตรอินทรีย์ โดยเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 55 ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเสวนา ขบวนการเกษตรอินทรีย์แห่งเอเชีย มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจริงหรือ? โดยนายเดชา...

organic-veggie ฉลาดกินผักปลอดสารพิษ การตรวจสอบผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์
1923 views

ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผักปลอดสารพิษ ที่ถูกวิธี ผักชนิดนี้ตามท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่แล้ว จัดเป็นผักที่ปลูกโดยการใช้สารเคมีสังเคราะห์และปุ๋ยเคมีในการปลูก แต่มีฤทธิ์ตกค้างไม่นาน และไม่ใช่สารต้องห้าม สามารถใช้ฮอร์โมนเร่งผลผลิตได้ เพราะไม่ถือว่าเป็นสารเคมีอันตรายต่อผู้บริโภค เมื่อใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผู้ปลูกผักปลอดสารพิษจะทำการงดใช้สารเคมีต่างๆ และเว้นระยะเวลาให้สารเคมีที่ใช้ไปแต่แรกสลายตัว จึงจะเก็บเกี่ยวผักนั้นได้ ผักชนิดนี้อาจมีปริมาณสารเคมีที่ยังคงตกค้างบ้าง แต่อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ส่วนผักทั่วไป ได้แก่ผักที่ปลูกโดยใช้ทั้งสารเคมีสังเคราะห์และปุ๋ยเคมีโดยไม่มีการควบคุม หรือเว้นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว จึงทำให้มีสารพิษตกค้างในผัก...

สวนผักคอนโดในพื้นที่จำกัด
8290 views

เกษตรกร อ.จะนะ มีวิธีการปลูกผักคอนโดปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดีทีเดียว โดยเนื้อหานี้ได้ลงไว้ในหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ไว้ไม่นานมานี้เอง โดยที่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 10 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นบ้านของ นายคำนึง นวลมณีย์...