Tag: เกษตรบ้านสวน

ข่าวทั่วไปของสวนเกษตรลอยฟ้าหลักสี่ฟุ้งคนแห่อบรมเพียบ โดยนางสาวอมรรัตน์ กฤยานวัช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กล่าวถึงโครงการอบรมส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์แบบเศรษฐกิจพอเพียงว่า สำนักงานเขตหลักสี่ได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับคนว่างงาน ด้วยการจัดอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบ อาชีพได้จริง โดยเริ่มจัดอบรมปีแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2552 จำนวน 19 รุ่น รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 557 คน...