Tag: เกษตรธรรมชาติ

นาข้าวอินทรีย์ การปลูกข้าวออแกนิค เกษตรอินทรีย์ เกษตรออแกนิค
4830 views

ความสำคัญของการเพาะเลี้ยง บ่มเพาะเกษตรกรให้เป็นไปในแบบทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนและใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความสำนึกรักษ์ในถิ่นฐานบ้านเกิดนั้น อาจทำได้ยากในหลายท้องถิ่นเนื่องจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคมและรายได้เป็นกระแสหลัก จึงเป็นที่มาของเนื้อหานี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านโดยเฉพาะ รูปแบบของระบบการเกษตรแบบยั่งยืน หลักการชองระบบการเกษตรแบบยั่งยืนทั้ง 5 รูปแบบ คือ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ รวมทั้งการประมงชายฝั่งพื้นบ้าน สามารถสรุปเปรียบเทียบในประเด็นสำคัญต่างๆ...