Tag: เกษตรกรรมยั่งยืน

เกษตรกรไทยกับการก้าวสู่ AEC
1751 views

อนาคตเกษตรไทยภายใต้ AEC จะเป็นอย่างไรต่อไป จากข้อตกลงของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ที่กำหนดให้ปี 2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องลดภาษีสินค้าเป็นศูนย์ ซึ่งนั่น ย่อมส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรของไทยทั้งดีและร้ายแน่นอน ซึ่งอาจก่อให้เกิดทั้งอุปสรรคใหญ่ และโอกาสให้กับประเทศ โดยสินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็นข้าว...

ทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ง่าย
1723 views

ปัญหาใหญ่ของผู้บริโภคในปัจจุบันคือ ความไม่เข้าในในเรื่องของ เกษตรอินทรีย์ โดยทั่วไปแล้ว เกษตรอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับกระแสโลก ซึ่งคนตื่นตัวเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประเทศไทยส่งออกข้าวอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ การส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ประเภทอื่นๆ ยังมีน้อยมาก ทั้งๆ ที่มีศักยภาพไม่แพ้ประเทศอื่นๆ เลย ซึ่งคุณกานต์ จากไร่ปลูกรัก เป็นผู้หนึ่งที่ประสบปัญหาตลาดไม่ยอมรับหรือตลาดไม่รู้จักสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ตนเองและภรรยาผลิตขึ้นมาด้วยความยากลำบาก เพราะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความรู้ในการจัดการด้วยตนเอง ความยากลำบากนี้สะท้อนออกมาจากประโยคของคุณกานต์ที่ว่า...

rice1
2023 views

สัมมนาการปลูกข้าวต้นเดียวที่สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน System of Rice Intensification Seminar at the Institute for Sustainable Agriculture Communities. We attended on Feb. 25...