Tag: เกษตรกรรมธรรมชาติ

การเลี้ยงหมูหลุม
7899 views

หมูหลุม นั้นเป็นภาษาชาวบ้านที่เรียกกรรมวิธีการเลี้ยงหมู ด้วยวิธีแบบขุดหลุมลึก โดยมีวัสดุรองพื้นหลุม ไม่ใช่เป็นพื้นปูนแบบในการเลี้ยงปกติ ต้นแบบดั้งเดิมมาจากประเทศเกาหลี มีแนวคิดตามหลักการของ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นการเกษตรที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่านั้น แต่มีปรัชญาแนวคิดอยู่เบื้องหลังของการทำงาน และยังเป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นองค์รวมของระบบนิเวศน์ด้านการเกษตร วงจรชีวภาพห่วงโซ่อาหาร ดิน พืช สัตว์ จุลินทรีย์...