Tag: เกณฑ์นำเข้ากากถั่วเหลือง

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีภายใต้ องค์การการค้าโลก (WTO : World Trade Organization) สำหรับสินค้าเมล็ดถั่วเหลือง, กากถั่วเหลืองและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...