Tag: หมูอินทรีย์

การเลี้ยงหมูหลุม ต้นทุนต่ำ
10332 views

จากเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาทางด้านการเกษตรกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรจากที่เคยมีผลตอบแทนแก่พี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างดีมีรายได้เลี้ยงชีพ ส่งบุตรหลานจนจบปริญญาตรีหลายคนมีกินมีใช้ แต่กลับกลายเป็นต้องเผชิญกับสภาวะในปัจจุบันที่ผลผลิตทางการเกษตรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น คุณภาพของผลผลิตที่ด้อยลงรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทำให้เกษตรกรบางรายเป็นหนี้ ถูกยึดที่ดิน ท้ายสุดต้องเป็นแรงงานรับจ้างในพื้นที่ของตนเอง การผลิตพืชมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตทำให้ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ไม่เพียงเท่านั้นสภาพแวดล้อมก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เกษตรกรจึงหันมาหา หมูอินทรีย์ หรือ หมูหลุม เนื่องจากการเลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวนผู้เลี้ยงสุกรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากที่เคยเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติบริโภคในครัวเรือน มาเป็นการผลิตที่เน้นการจำหน่ายแทน จึงเป็นผลทำให้กระบวนการผลิตสุกรแบบดั่งเดิมมาเป็นการใช้พันธุ์ อาหาร...