Tag: สหกรณ์ชุมชน

เมื่อชาวนาจะตั้งราคาข้าวขายเอง
1482 views

จากบทความเรื่อง เมื่อชาวนาลุกขึ้นมาสร้างตลาดเอง ทำให้ได้ข้อคิดหลายเรื่องเกี่ยวกับ ชาวนาไทย และนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องของนาข้าวอินทรีย์และการเกษตรอินทรีย์ทั้งหลาย ทำให้ได้รับคำตอบที่ว่า ทำไมชาวนาไทย ถึงยังคงหนีไม่พ้นกับคำว่า ยากจน เสียที ชาวนาขายข้าว แต่ข้าวไม่ได้ราคา เป็นปัญหาของใคร ผิดที่เกษตรกร หรือผิดที่ใคร เพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยังคงแก้ไม่ตกในทุกยุคสมัยในประเทศเรา เมื่อรายได้จากการขายข้าวไม่มากพอเลี้ยงปากท้อง รายได้ไม่คุ้มกับต้นทุนและความเสี่ยงอื่น...

ผักไม่ใช่แค่ปลูกไว้กิน แต่ควรปลูกทุกอย่างที่อยากกิน และกินทุกอย่างที่อยากปลูก
2596 views

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการศึกษาเกี่ยวกับการสหกรณ์และองค์กรเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร พบว่า สหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นแม้ว่าในภาพรวมจะมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่อยู่ในฐานะที่พึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเสริมสร้าง และพัฒนา เพื่อผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ โดยจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง "ทำอย่างไรให้ระบบสหกรณ์มั่นคงประชาชนมั่นใจ ชุมชนไทยเข้มแข็ง" ขึ้น...