Tag: สบู่ดำ พลังงานทดแทน

ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่า มะพร้าว ในท้องตลาดเริ่มมีปริมาณที่ลดน้อยถอยลง นอกจากสภาวะภัยแล้ง สาเหตุหนึ่งมาจากศัตรูพืชหลายอย่างทั้งด้วงแรด ด้วงไฟในสวนมะพร้าว หลายชนิดและที่สำคัญคือ แมลงดำหนาม ที่เข้าทำลายกัดกินน้ำเลี้ยง ส่งผลให้ต้นมะพร้าวในพื้นที่หลายแห่งยืนต้นตายไปตามๆ กัน และจากนั้นอีกไม่ช้านานคาดว่ามันคงยกฝูงบินลงพื้นที่เป้าหมายแห่งใหม่อย่าง ปาล์มน้ำมัน เป็นแน่ หากเกษตรกรยังไม่สามารถหาวิธีกำจัดมันได้ แมลงดำหนามมะพร้าว (Two-coloured coconut...

น้ำมันแพงขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะน้ำมันให้คนกิน หรือน้ำมันให้เครื่องจักรกิน เฮ่อ ยุคน้ำมัน (ปาล์ม) แพงแบบนี้ มีต้นแบบ ไบโอดีเซล จากพระราชดำริสู่ที่พึ่งประชาชนมานำเสนอ ในช่วงที่สังคมสนใจ กับปัญหาน้ำมันปาล์มขาดตลาดจนต้องมีการแก้ไขปัญหาด้วยการเข้ามาจากต่าง ประเทศ เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันขาดแคลนจนทำให้โรงงานผู้ผลิตปาล์มน้ำมันหลายแห่ง ต้องหยุดการผลิตชั่วคราว ทั้งในส่วนของน้ำมันไบโอดีเซล และปาล์มน้ำมันเพื่อการบริโภค จนต้องส่งผลกระทบต่อไปยังประชาชนผู้บริโภคเดือดร้อนไปด้วย...

กระทรวงพลังงาน - เกษตรฯ กำหนดแผนส่งเสริมพืชพลังงานเป็นรูปธรรม นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นรูปธรรม กับพืชพลังงาน นพ.วรรณรัตน์ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นพันธสัญญาในความร่วมมือพัฒนาพืชพลังงานทดแทนให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน สนับสนุนข้อมูล...