Tag: วนเกษตร

พืชนำร่อง เกษตรโซนนิ่ง
12004 views

จากสภาพปัญหาการเกษตรที่เกิดขึ้น ทำให้แนวคิดที่มุ่งแสวงหาทางออกให้แก่สังคมในด้านการเกษตร ได้มีทางเลือกใหม่เกิดขึ้น ซึ่งปฎิเสธแนวคิดการทำการเกษตรแผนใหม่ แม้ว่าเกษตรกรรมแบบเคมีจะยังคงเป็นกระแสหลักของระบบการเกษตรของประเทศไทย แต่แนวโน้มของการทำการเกษตรกรรมด้วยวิธีแบบนี้กำลังเสื่อมโทรมลง สังเกตุได้ง่ายๆ ในช่องทีวีจานสีต่างๆ เมื่อก่อนจะมีโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากมาย โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยชีวภาพ ที่อ้างอิงจากธรรมชาติมากขึ้น นั่นเพราะปัจจุบันเกษตรกรรมทางเลือกได้กลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากความล้มเหลวของระบบเกษตรกรรมแผนใหม่ และได้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายหลายประการ ขณะเดียวกัน เกษตรกรรมแบบทางเลือก ก็เป็นที่สนใจของหน่วยงานของรัฐ...

วนเกษตร กับสังคมไทย
1158 views

ที่มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคมเตรียมจัดงาน 3 ทศวรรษ วนเกษตร ในสังคมไทย เพื่อสรุปบทเรียนการทำเกษตรแบบวนเกษตรในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนวิถีวนเกษตรร่วมกับชุมชนและเครือข่ายอื่นๆ โดยจะจัดงานในช่วงระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2555 นี้ ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนเกษตร...

นาข้าวอินทรีย์ การปลูกข้าวออแกนิค เกษตรอินทรีย์ เกษตรออแกนิค
4832 views

ความสำคัญของการเพาะเลี้ยง บ่มเพาะเกษตรกรให้เป็นไปในแบบทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนและใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความสำนึกรักษ์ในถิ่นฐานบ้านเกิดนั้น อาจทำได้ยากในหลายท้องถิ่นเนื่องจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคมและรายได้เป็นกระแสหลัก จึงเป็นที่มาของเนื้อหานี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านโดยเฉพาะ รูปแบบของระบบการเกษตรแบบยั่งยืน หลักการชองระบบการเกษตรแบบยั่งยืนทั้ง 5 รูปแบบ คือ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ รวมทั้งการประมงชายฝั่งพื้นบ้าน สามารถสรุปเปรียบเทียบในประเด็นสำคัญต่างๆ...