Tag: ระบบเกษตรผสมผสาน

คล้า ผลิตภัณฑ์งานจักสาน แบบพอเพียง
848 views

ที่บ้านดอนข่า ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูนั้น แต่เดิมแล้วสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มักมีการทำการเกษตรกันมาก เพราะใกล้แนวเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ มีระบบคลองส่งน้ำชลประทาน ด้วยสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บางพื้นที่มีน้ำบาดาล น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ยิ่ง ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยึดอาชีพหลักคือทำนา ทำไร่ ปัจจุบันมีรายได้หลายทางและหนึ่งในนั้นคือมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มจักสานบ้านดอนข่า เพื่องานจักสานกระติบข้าวจาก คล้า คล้า หลายคนคงไม่คุ้นหูนักกว่าเป็นพืชแบบไหนชนิดใด ถึงสามารถสานเป็นเครื่องจักสารและทำกำไรให้แก่กลุ่มจักสารบ้านดอนข่าได้...

การทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสม โดยปลูกพืชหลายชนิดบนพื้นที่ทำกิน เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ถึงแม้อาจไม่ได้รับเงินก้อนโตอย่างกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว แต่ก็สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนทุกวัน เป็นการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เห็นจากความสำเร็จของ สมอน วิระปิง หมอดินอาสาประจำตำบลชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เกษตรกรตัวอย่างผู้ริเริ่มทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม โดยไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรมานานกว่า 20 ปีแล้ว จากเมื่อก่อนที่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว พอนานเข้าผลผลิตเริ่มลดลงก็ยิ่งเพิ่มปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีมากขึ้นเรื่อยๆ...

คราวที่แล้วว่ากันไปในเรื่องของ การเกษตรแบบผสมผสาน หรือการทำไร่นาสวนผสม กันไปแล้ว วันนี้จะมาแยกย่อยอีกทีในเรื่องของการทำระบบเกษตรผสมผสาน ที่สามารถทำและให้ประโยชน์สูงสุด ประโยชน์สูงสุดของ ระบบเกษตรผสมผสาน ระบบเกษตรผสมผสาน เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมที่มีกิจกรรมตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไปในพื้นที่เดียวกัน หรือการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมในพื้นที่เดียวกันให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยกิจกรรมเหล่านี้จะมีการเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และจะนำไปสู่การเป็นระบบการเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture)...