Tag: ระบบน้ำชะขยะ

เกษตรไทยกับการก้าวสู่ AEC
391 views

เกษตรจังหวัดน่าน เร่งสำรวจพื้นที่เกษตรถูกน้ำป่าหลาก โดยนายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวว่า ได้รับรายงานจากนายสุวรรณ ตำคำ เกษตรอำเภอสันติสุข และ นายสนิท ปัญญาวงค์ เกษตรอำเภอท่าวังผา ว่าเกิดฝนตกน้ำหลากในพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ 8 ตำบล...

ป้องกันเชื้อราผักโดย จุลินทรีย์จากกองขยะ
708 views

การจัดการระบบน้ำชะขยะ ด้วยเทคนิคกำแพงดินประดิษฐ์ ซึ่งปัญหาการจัดการขยะถือเป็นปัญหาสุดคลาสสิกที่ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดก็จัดการไม่หมด วิธีการแก้ไขมีออกมาหลากหลายแนวทาง ผู้คนต่างก็ตื่นตัวแต่เป็นเพียงแค่การดำเนินการชั่วครั้งคราว เราเคยมีการรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล ลงคูคลอง เคยมีโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เคยมีโครงการขยะรีไซเคิล ฯลฯ แต่นานไปกลับพบว่าเป็นการยากที่จะมีคนใส่ใจเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การจัดเก็บขยะจึงมีความสำคัญ และวิธีหนึ่งที่หลายชุมชน หลายเมืองใหญ่เลือกใช้เป็นวิธีการจัดการขยะคือการ ‘ฝังกลบ’ แน่นอนว่าเป็นวิธีที่ใช้การย่อยสลายเป็นตัวกำจัด...