Tag: ระบบนิเวศป่าไม้

สายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนดินเค็ม
5023 views

จริงๆ ไม่ใช่อะไรใหม่ และอาจไม่ใช่ประเทศไทยที่เป็นประเทศแรกในการริเริ่ม พัฒนาพันธุ์ข้าวให้สามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่น้ำกร่อย น้ำเค็ม และแหล่งเสื่อมโทรมที่มีปัญหาดินเค็ม ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ หรือ IRRI ที่กรุงมะนิลา สามารถปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ โดยการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวป่าที่พบได้ในน้ำกร่อย กับข้าวสายพันธุ์หนึ่งที่ปลูกขึ้นในสถาบันวิจัยเอง เพื่อให้ได้ ข้าวทนน้ำเค็ม ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์พิเศษที่สามารถขับเกลือที่ดูดจากดินเค็มๆ ออกสู่อากาศทางใบได้...

ระบบนิเวศป่าไม้ ใช้กับ เกษตรอินทรีย์
3058 views

เรารับรู้กันแล้วว่า การทำ เกษตรอินทรีย์ เป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีจากที่มนุษย์ผลิตและทำขึ้นเองเลย แต่ใช้สิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ ที่เป็นไปตามระบบของธรรมชาติทดแทน นั่นก็เพื่อให้เข้าถึงหลักของธรรมชาติอย่างแท้จริง เป้าหมายก็เพื่อลดพิษภัยที่เกิดจากสารเคมีจากน้ำมือมนุษย์ ทั้งใน ดิน น้ำ อากาศ และในผลผลิต ซึ่ง เกษตรอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ที่มุ่งมั่นจะรักษาสมดุลธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ใดๆ...