Tag: ปลูกผักบนต้นกล้วย

การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ เกษตรอินทรีย์
22442 views

จากบทความขอบคุณ คม ที่ เกษตรพอเพียง ได้แนะนำการขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธีการผ่าหน่อสำหรับปลูกเป็นกล้ากล้วย ในกรณีที่มีหน่อไม่มากหรือกล้วยที่ตัดเครือแล้ว มักตัดต้นทิ้งไป ซึ่งน่าเสียดายอย่างมากเพราะ หน่อกล้วย จะสามารถนำมาขยายพันธุ์ได้เป็นต้นอีกหลายต้น แทนการฟันทิ้ง หรือการขุดหน่อมาปลูกได้แค่ต้นเดียว โดยการทำคือให้ขุดเอาเหง้ากล้วยมา แล้วนำมาตัดแต่งดังภาพ การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อวิธีนี้ สามารถลดต้นทุนหน่อกล้วยได้จำนวนมาก และทราบมาอีกว่า พืชผักตระกูลหัวบางชนิด...

kaset organic เกษตรปราณีต
7417 views

ดร.เหวียน บา ฮุง (Dr.Nguyen Ba Hung) เป็นผู้ริเริ่มในการปลูกผักบนต้นกล้วย ท่านเป็นผู้ปลูกผักที่ได้มาตรฐานของยุโรปเพียงรายเดียวที่อยู่ในประเทศเวียดนาม โดย ดร.ฮุง สำเร็จการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และมีความสนใจทางด้านการเกษตรมาก เมื่อสำเร็จการศึกษาก็ไม่ยอมไปเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัย หันมายึดอาชีพเป็นเกษตรกรเสียเอง ทั้งนี้ เพราะท่านมีความรักและสนใจอาชีพการเกษตร ประกอบกับท่านอยากจะช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องของท่านที่ยังยากจนและขาดความรู้ทางด้านการพัฒนาเกษตรแผนใหม่ เพื่อพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์ของโลก...