Tag: ทฤษฏีการเกษตรแบบธรรมชาติ

การปลูกชา เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
943 views

จากข่าวของแนวหน้า เรื่อง หมอดินเชียงราย ปลูกชาปลอดสารยันงดใช้'สารเคมี ต้นทุนลด-เงินเพิ่ม โดยนายไพบูลย์ กันทรมณฑล หมอดินอาสา เจ้าของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แห่งแรกของ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เปิดเผยว่า เดิมพื้นที่บริเวณ ต.แม่สลองนอก เป็นพื้นที่ลาดชัน มีการปลูกเป็นส่วนใหญ่...

การเลี้ยงหมูหลุม
7900 views

หมูหลุม นั้นเป็นภาษาชาวบ้านที่เรียกกรรมวิธีการเลี้ยงหมู ด้วยวิธีแบบขุดหลุมลึก โดยมีวัสดุรองพื้นหลุม ไม่ใช่เป็นพื้นปูนแบบในการเลี้ยงปกติ ต้นแบบดั้งเดิมมาจากประเทศเกาหลี มีแนวคิดตามหลักการของ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นการเกษตรที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่านั้น แต่มีปรัชญาแนวคิดอยู่เบื้องหลังของการทำงาน และยังเป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นองค์รวมของระบบนิเวศน์ด้านการเกษตร วงจรชีวภาพห่วงโซ่อาหาร ดิน พืช สัตว์ จุลินทรีย์...