Tag: ถั่วฝักยาวไร้ค้าง

ปกติแล้ว ถั่วฝักยาว จัดเป็นพืชตระกูลถั่ว ที่มีลำต้นเป็นเถาเลื้อย มีมือจับเกาะ ในการปลูกถั่วฝักยาวโดยทั่วไปจะเป็นการทำค้างให้ต้นถั่วเกาะ ซึ่งจะให้ผลผลิตสูง เพราะต้นถั่วชนิดนี้จัดเป็นผักสวนครัวชนิดหนึ่ง เป็นผักที่ลูกง่าย โตเร็ว สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี และในดินแทบทุกชนิด มีความต้องการน้ำไม่มากนัก ประชาชนทั่วไปมีความนิยมนำมาบริโภคกันมากในเมืองไทย เพราะสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด ถั่วฝักยาว นอกจากจะเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารแล้ว การปลูกถั่วฝักยาว...

วิธีการปลูกถั่วฝักยาว
672 views

เกษตรจังหวัดเผยว่า บริษัทเอกชนหลายแห่งได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านและเกษตรกรทั่วไปมีการปลูกถั่วฝักยาว การผลิตเมล็ดพันธุ์ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ข่าวเกษตรจังหวัด จังหวัดพะเยา ให้รายละเอียดว่า บริษัทเอกชนส่งเสริมการปลูกถั่วฝักยาวผลิตเมล็ดพันธุ์ สร้างรายได้ให้เกษตรกร โดย นายราเชนทร์ สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบริษัทเอกชนเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรชาวพะเยาปลูกพืชเพื่อผลิตเมล็ด พันธุ์หลายบริษัทแล้ว ซึ่งการผลิตดังกล่าวเป็นการเกษตรแบบประณีต โดยจะต้องปลูกต้นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แยกกันคนละแปลง...