Tag: ถั่วฝักยาว

ปกติแล้ว ถั่วฝักยาว จัดเป็นพืชตระกูลถั่ว ที่มีลำต้นเป็นเถาเลื้อย มีมือจับเกาะ ในการปลูกถั่วฝักยาวโดยทั่วไปจะเป็นการทำค้างให้ต้นถั่วเกาะ ซึ่งจะให้ผลผลิตสูง เพราะต้นถั่วชนิดนี้จัดเป็นผักสวนครัวชนิดหนึ่ง เป็นผักที่ลูกง่าย โตเร็ว สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี และในดินแทบทุกชนิด มีความต้องการน้ำไม่มากนัก ประชาชนทั่วไปมีความนิยมนำมาบริโภคกันมากในเมืองไทย เพราะสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด ถั่วฝักยาว นอกจากจะเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารแล้ว การปลูกถั่วฝักยาว...