Tag: ตลาดนัดสีเขียว

kaset fair งานเกษตรแฟร์ 2554 บางเขน
1447 views

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญและกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์รวมถึงกลุ่มข้าวสัจธรรม ได้จัดงานตลาดนัด สีเขียวขึ้นทุกวันพุธ ที่หอนาฬิกาใจกลางเมืองอำนาจเจริญ ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับรองพื้นที่อินทรีย์จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ม.ก.ท.) และมาตรฐานอื่นๆ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า 20 ร้าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้และมูลค่าให้ท้องถิ่น และให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยจากสารตกค้างในสินค้าการเกษตรเปิดตลาดนัดสีเขียว และหันมาบริโภคพืชผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นายปิติ...