Tag: ชุมชนไทยเข้มแข็ง

ผักไม่ใช่แค่ปลูกไว้กิน แต่ควรปลูกทุกอย่างที่อยากกิน และกินทุกอย่างที่อยากปลูก
2616 views

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการศึกษาเกี่ยวกับการสหกรณ์และองค์กรเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร พบว่า สหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นแม้ว่าในภาพรวมจะมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่อยู่ในฐานะที่พึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเสริมสร้าง และพัฒนา เพื่อผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ โดยจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง "ทำอย่างไรให้ระบบสหกรณ์มั่นคงประชาชนมั่นใจ ชุมชนไทยเข้มแข็ง" ขึ้น...