Tag: งานชุมนุม-ยุวเกษตรกร

เพิ่มศักยภาพงานเกษตร เร่งพัฒนาเยาวชน
684 views

ความรู้ด้านการเกษตร ผู้ที่เชียวชาญจริงๆ กลับกำลังจะถูกลืมเลือน แม้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมดึง ปราชญ์ชาวบ้าน มาถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อปรับแนวคิดและรูปแบบในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้แก่เกษตรกร แล้วนั้น แต่ผลที่ได้ก็คงต้องมีการจับตาดูกันต่อไป เพราะชนรุ่นหลังที่หันมาทำเกษตรแนวใหม่ อาจเดินตามผู้รู้ไม่ถูกวิธี ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพงานเกษตร การเร่งพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อตอบสนองนโยบายกินดีอยู่ดี โดยลดปัจจัยคนแห่เข้ากรุงได้อย่างมีหลักเกณฑ์ ที่จันทบุรี นายอนันต์...

งานชุมนุม ยุวเกษตรกรฯ เฉลิมพระเกียรติ
544 views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรฯ เฉลิมพระเกียรติในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ที่จะจัดขึ้นอีกไม่กี่วันนี้ ในระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2554 โดยหัวใจของงานคือ ยุวเกษตรกรตามรอยเบื้องพระยุคลบาท...