Tag: งานชุมนุมปราชญ์

ผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้าน
1051 views

ผู้รู้แห่งเกษตรในเมืองไทยนับว่ามีจำนวนมาก หากจะนับกันจริงๆ ผู้ที่เด่นในด้านหนึ่งๆ จากหลายๆ สาขาของเกษตรจริงๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยอาจต้องมอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคคลเหล่านั้นประหนึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านเกษตร และรอบรู้ในแขนงวิชาเชิงลึกในการเกษตรอย่างแท้จริง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมาอย่างยาวนาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เล็งเห็นถึงผลในการพัฒนาและให้ความสำคัญในภาคส่วนของสังคมเกษตร ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมดึงปราชญ์ชาวบ้าน มาถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรับแนวคิดและรูปแบบในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้แก่เกษตรกร โดยนายเฉลิมพร พิรุณสาร...

องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน การเลี้ยงปลาหมอไทย โดย สุทัศน์ รอดคลองตัน
526 views

งานชุมนุมปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ๘๔ พรรษามหาราชา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ - วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ลานวัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการขยายผลทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริจังหวัดสระบุรี จัดงานชุมนุมปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ๘๔ พรรษามหาราชา...