Tag: คลองด่าน

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แถลง ไม่จ่ายค่าโง่คลองด่าน 9 พันล้านบาท พร้อมไม่รับคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ เพราะไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะและไม่ได้มีสัญญาเกิดขึ้น จากกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างกิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจี กับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรณีผิดสัญญาโครงการบำบัดน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) มีคำสั่งให้...