Tag: ข้าวทนน้ำเค็ม

saline soil ปลูกพืชในพื้นที่ ดินเค็ม
21606 views

ดินเค็ม (saline soil) หมายถึงดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไป จนมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช เนื่องจากทำให้พืชเกิดอาการขาดน้ำ และมีการสะสมไอออนที่เป็นพิษในพืชมากเกินไป นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชด้วย การปลูกพืชในดินเค็มจะมีปัญหาดินเค็มแก้ไขไม่ตก เนื่องจากพื้นดินส่วนใหญ่มีปริมาณเกลือในดินสูงทั้วถึงกันเป็นแนวกว้าง การแก้ปัญหาดินเค็มส่วนใหญ่ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร หากไม่ทำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแร่ธาตุมาจากดินเดิม และพบว่า พื้นที่หลายแห่งที่ใช้กรรมวิธีการแกล้งดิน แต่ไม่ทำอย่างต่อเนื่องปัญหาดินเค็มก็จะกลับมาซ้ำเติมเกษตรกรอีก ดังนั้นหากไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะยาว จึงควรมีการตั้งรับและปรับสภาพให้อยู่กับปัญหาได้...

สายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนดินเค็ม
5028 views

จริงๆ ไม่ใช่อะไรใหม่ และอาจไม่ใช่ประเทศไทยที่เป็นประเทศแรกในการริเริ่ม พัฒนาพันธุ์ข้าวให้สามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่น้ำกร่อย น้ำเค็ม และแหล่งเสื่อมโทรมที่มีปัญหาดินเค็ม ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ หรือ IRRI ที่กรุงมะนิลา สามารถปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ โดยการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวป่าที่พบได้ในน้ำกร่อย กับข้าวสายพันธุ์หนึ่งที่ปลูกขึ้นในสถาบันวิจัยเอง เพื่อให้ได้ ข้าวทนน้ำเค็ม ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์พิเศษที่สามารถขับเกลือที่ดูดจากดินเค็มๆ ออกสู่อากาศทางใบได้...