Tag: ข้อมูลชาน้ำมัน

การปลูกชา เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
943 views

จากข่าวของแนวหน้า เรื่อง หมอดินเชียงราย ปลูกชาปลอดสารยันงดใช้'สารเคมี ต้นทุนลด-เงินเพิ่ม โดยนายไพบูลย์ กันทรมณฑล หมอดินอาสา เจ้าของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แห่งแรกของ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เปิดเผยว่า เดิมพื้นที่บริเวณ ต.แม่สลองนอก เป็นพื้นที่ลาดชัน มีการปลูกเป็นส่วนใหญ่...

พระราชดำริในเรื่อง "ชาน้ำมัน" เพื่อส่งเสริมการปลูกให้เกษตรในพื้นที่สูง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในเรื่องการพัฒนา "ชาน้ำมัน" ในประเทศไทย จึงมีพระราชดำริให้ มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการศึกษาและพัฒนาการปลูกบนพื้นที่สูง เพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้กับประชาชน น้ำมัน ชา...ได้รับสมญาว่า "น้ำมันมะกอกแห่งตะวันออก" เนื่องจากมีสรรพคุณใกล้เคียงกับน้ำมันมะกอกมาก มีสรรพคุณทางการแพทย์ สามารถช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย...