Tag: ข่าว ธกส.

ปุ๋ยชีวภาพ มีประสิทธิภาพมากในการปลูกผัก และเกษตรกรรม
858 views

หากจะบำรุงคนก็ต้องมีอาหารดีๆ จะบำรุงต้นไม้ก็ต้องให้ปุ๋ยดีๆ เพราะปุ๋ยเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตพืช อันเป็นต้นทุนที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน หากเกษตรกรรู้จักใช้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ ก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงได้ ซึ่งส่วนต่างนี้หมายถึงกำไรที่พวกเขาจะได้อย่างเป็นธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตระหนักถึงปัญหาธุรกิจขายปุ๋ยที่เกิดขึ้น จึงได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร โดยจัดโครงการ “ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร” ขึ้น โดยนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธ.ก.ส....