Tag: ข่าวเกษตรกร

เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง
1334 views

เกษตรฯ ชี้แนวโน้มจีดีพีภาคเกษตรปี 56 ขยายตัวมากกว่าปี 55 ประมาณ 0.5-1.5 % พบสาขาพืชขยายตัว 3% และปศุสัตว์ขยายตัวได้ถึง 2.2% เหตุ ฟาร์มปศุสัตว์เริ่มพัฒนาระบบการเลี้ยงเข้าสู่มาตรฐานและเฝ้าระวังโรคระบาด ต่อเนื่อง ด้านภาคประมงหดตัวจาก อีเอ็มเอส คาดในปี...

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน EU
947 views

สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในทางเลือกของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีราคาแพงกว่าสินค้าปกติ ผู้บริโภคที่ยินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า ดังกล่าวจึงเป็นผู้บริโภคที่มีฐานะทางการเงินค่อนข้างดี ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจว่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่มักอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก สหราชอาณาจักรถือเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วที่ผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการเลือกซื้อสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยราว 4 ใน 5 ของครัวเรือนในสหราชอาณาจักรบริโภคและใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์ ขณะที่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหราชอาณาจักรใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ EU รองจากเยอรมนี และฝรัง่...

ปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงผ้า 4 คืบ
606 views

ผ่านพ้นไปแล้วกับพิธีแรกนาขวัญของเกษตรชาวไทยอย่างเราๆ ที่หลายๆ ท่านก็ต่างก็ใจจดจ่ออยู่กับพิธี เพื่อจะเอาพันธุ์ข้าวดีที่ได้แค่ปีละครั้ง ครั้งละไม่กี่กำมือ โชคดีหน่อยก็อาจได้เป็นถุงกลับไปบ้าน ปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงผ้า 4 คืบ ทายว่า น้ำจะมาก แต่ก็ขออย่าให้มากเกิดไปจนท่วมบ้านเมืองเหมือนปีก่อน ก็แล้วกัน หลังจากจดๆ จ้องๆ กับพิธีและเม็ดข้าวในนาจำลองแล้ว ย้อนกลับไปก่อนนั้นไม่ได้ update...

วิธีทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากพืช
1220 views

ธุรกิจขายปุ๋ยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ครบล้านกระสอบ วว.เปิดผลสำเร็จหมู่บ้านปุ๋ย เงินสะพัดชุมชนกว่า 1.2 พันล้าน โดยนายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เผยว่า โครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯมอบหมายให้สถาบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงานปุ๋ยต้นแบบผลิตปุ๋ยเคมีให้กับกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่ปี 2547-2551 จำนวน 317...

ปุ๋ยชีวภาพ มีประสิทธิภาพมากในการปลูกผัก และเกษตรกรรม
860 views

หากจะบำรุงคนก็ต้องมีอาหารดีๆ จะบำรุงต้นไม้ก็ต้องให้ปุ๋ยดีๆ เพราะปุ๋ยเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตพืช อันเป็นต้นทุนที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน หากเกษตรกรรู้จักใช้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ ก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงได้ ซึ่งส่วนต่างนี้หมายถึงกำไรที่พวกเขาจะได้อย่างเป็นธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตระหนักถึงปัญหาธุรกิจขายปุ๋ยที่เกิดขึ้น จึงได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร โดยจัดโครงการ “ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร” ขึ้น โดยนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธ.ก.ส....

แล้งนี้ ปลูกอินทผลัม
757 views

พัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ อัตราการงอกดี..เก็บไว้ได้นาน ปัจจุบันวงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช เริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพภูมิอากาศในบ้านเราเหมาะแก่การผลิต เกษตรกรหลายรายต่างหันมาเก็บเมล็ดพันธุ์ขยาย เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมุ่งที่จะส่งออกด้วยเช่นกัน ฉะนี้แล้วเพื่อการยกระดับสินค้าเมล็ดพันธุ์ให้มีความทัดเทียมเทียบกับบริษัทต่างประเทศ รศ.ดร.บุญมี ศิริ และ น.ส.ธิดารัตน์ แก้วคำ นักศึกษา คปก.สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้มข้อกำหนดนำเข้ามะพร้าวจากเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ให้รัดกุม วัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน อุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเท่านั้น ป้องกันมะพร้าวต่างชาติเข้ามาปลูกในไทย พร้อมควบคุมการปะปนแมลงและศัตรูพืช นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกักพืชเห็นชอบร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้ยกร่างเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากเวียดนามและมาเลเซีย อีกทั้งได้แก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซีย...

สวนปาล์มน้ำมันแนวใหม่
1578 views

พลิกพื้นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ใช้สอย เนรมิตเป็นสวนปาล์มน้ำมัน แนวทางยกระดับภาคเกษตรไทย ล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา (17 ก.พ.) ราคาผลปาล์มน้ำมันอ้างอิ่งที่ จ.สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ผลปาล์มทะลายตกกิโลกรัมละ 7.50-8.20 บาท ผลร่วงกิโลกรัมละ 8-14 บาท ขยับตัวจากปี 2553 ซึ่งราคาเฉลี่ยทั้งปีผลปาล์มทะลายราคากิโลกรัมละ...

เริ่มแล้ว วันนี้เป็นวันแรก ฯ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน สำหรับการจัดงาน เกษตรแฟร์ 2554 ขึ้น ระหว่าง 28 ม.ค. - 5 ก.พ. ด้าน ตำรวจแนะนำให้ใช้รถสาธารณะไปงานดีกว่ารถส่วนตัว ไม่จำเป็นควรเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว...

นางสาวระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กล่าวถึงโครงการศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ สวนเกษตรดาดฟ้า ว่า สำนักงานเขตหลักสี่กำลังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเกษตรดาดฟ้าเดิมโดย การเพิ่มโครงสร้างรูปแบบใหม่และจัดระบบบริหารจัดการเพื่อเปิดเป็นศูนย์เรียน รู้เต็มรูปแบบ ขณะนี้ออกแบบโครงสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จเปิด โฉมใหม่ได้ในเดือนมีนาคม 2554 นี้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ สวนเกษตรดาดฟ้า เขตหลักสี่ ได้เปิดสอนการทำเกษตรอินทรีย์บนอาคารสูง...