Tag: ขั้นตอนการเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมูหลุม
7900 views

หมูหลุม นั้นเป็นภาษาชาวบ้านที่เรียกกรรมวิธีการเลี้ยงหมู ด้วยวิธีแบบขุดหลุมลึก โดยมีวัสดุรองพื้นหลุม ไม่ใช่เป็นพื้นปูนแบบในการเลี้ยงปกติ ต้นแบบดั้งเดิมมาจากประเทศเกาหลี มีแนวคิดตามหลักการของ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นการเกษตรที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่านั้น แต่มีปรัชญาแนวคิดอยู่เบื้องหลังของการทำงาน และยังเป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นองค์รวมของระบบนิเวศน์ด้านการเกษตร วงจรชีวภาพห่วงโซ่อาหาร ดิน พืช สัตว์ จุลินทรีย์...

enviropig หมูเอนไวโร สัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม
11468 views

ปัจจุบัน การเลี้ยงหมู นั้นนับว่ามีความเสี่ยงสูง เนื่องจากวิธีการเลี้ยงในแบบปกติ เปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะเชิงการค้าค่อนข้างมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จากการที่ต้องซื้ออาหารสำเร็จ หรือวัตถุดิบต่างๆ มาผสมเป็นอาหารของหมู ในราคาค่อนข้างสูง เพราะส่วนผสมส่วนใหญ่นั้นไม่ได้นำมาจากภายในท้องถิ่น รวมทั้งวัตถุดิบบางส่วนก็เป็นสารเคมีซึ่งไม่เป็นผลดีในการนำมาบริโภคทั้งคนและสัตว์ แม้ว่าจะยังไม่เห็นผลกระทบอย่างชัดเจนก็ตามที นอกจากต้นทุนการผลิตที่สูงมากแล้ว การเลี้ยงหมู ในปัจจุบันยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นรบกวนที่มีค่อนข้างมาก น้ำที่ไหลออกจากคอกหมูไม่สะอาด...

การเลี้ยงหมูหลุม
6534 views

ติดค้างเรื่อง การเลี้ยงหมูหลุม มาหลายวัน จากบอร์ดเกษตร วันนี้มาเสนอ การเลี้ยงหมูหลุมแบบชาวบ้าน และนำภาพ กับวิธีการหมักอาหารให้กับหมู มาฝาก ขอบคุณ อบจ.ตาก ที่จัดการฝึกอบรมการเลี้ยงหมูหลุมขึ้น เมื่อจบการฝึกอบรมแล้วสมาชิกที่เข้ารับการฝึกอบรมได้จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมขึ้นที่ บ้านปากวัง ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก และได้รับการสนับสนุนลูกหมูมาจำนวน...