Tag: การไถกลบพืชปุ๋ยสด

การใช้ปุ๋ยเคมี กับ การทำ การเกษตรอินทรีย์
1123 views

ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการไถกลบ ส่วนต่างๆ ของพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชตระกูลถั่วในระยะช่วงออกดอก ซึ่งเป็นช่วงที่มีธาตุอาหารสูงสุด แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยผุพัง ย่อยสลายเป็นอาหารแก่พืชที่จะปลูกตามมา พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด ได้แก่ โสนอินเดีย ปอเทือง อัญชัน ไมยราพไร้หนาม พืชตระกูลถั่วต่างๆ พืชที่ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดได้นั้น สิ่งที่เกษตรกรคุ้นเคยมากในการเพิ่มผลผลิตพืชให้แก่การปลูกผักสวนครัวก็คือ การใช้ปุ๋ยเคมี...