Tag: การเพิ่มผลผลิตการเกษตร

ในทุกๆ ปีของประเทศไทยนั้น ชาวนามักจะประสบกับภาวะแล้งที่มากขึ้น ฝนทิ้งช่วง แมลงและโรคระบาดที่รุนแรงขึ้น จากความพยายามตลอดหลายสิบปีที่จะเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุด การพัฒนาเน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การพัฒนาพันธุ์ที่ให้ผลิตผลต่อไร่สูงที่สุด หรือพันธุ์ที่สามารถปลูกได้หลายครั้งต่อปี ถ้าย้อนถามว่าประสิทธิภาพของการทำการเกษตรต่อความมั่นคงของอาชีพมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นไหมมีทางออกเกษตรไทยไหม คงตอบได้ว่าไม่ และแน่นนอนเกษตรกรชาวนาทุกคนเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว กับความพยายามที่จะเพิ่มผลผลิต สาเหตุสำคัญของปัญหาคือ เรื่องน้ำ ความสามารถในการบริหารจัดการน้ำ จะเป็นเรื่องใหม่ในทศวรรษนี้ซึ่งเป็นความท้าทายต่อการอยู่รอดของเกษตรกรไทยทุกคน เนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้น...