Tag: การเป็นเกษตรอินทรีย์

kaset fair งานเกษตรแฟร์ 2554 บางเขน
1447 views

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญและกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์รวมถึงกลุ่มข้าวสัจธรรม ได้จัดงานตลาดนัด สีเขียวขึ้นทุกวันพุธ ที่หอนาฬิกาใจกลางเมืองอำนาจเจริญ ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับรองพื้นที่อินทรีย์จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ม.ก.ท.) และมาตรฐานอื่นๆ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า 20 ร้าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้และมูลค่าให้ท้องถิ่น และให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยจากสารตกค้างในสินค้าการเกษตรเปิดตลาดนัดสีเขียว และหันมาบริโภคพืชผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นายปิติ...

brassica alboglabra การปลูกคะน้า นอกฤดู แบบ อินทรีย์
7887 views

การเกษตรปัจจุบันสามารถปรับเปลี่ยนการเป็นเกษตรอินทรีย์ได้โดยเริ่มต้นศึกษาความรู้จากมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อการปฏิบัติ โดยศึกษาความรู้จากธรรมชาติ เมื่อเริ่มปฏิบัติตามนี้แล้วก็นับได้ว่าก้าวเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ ในระยะปรับเปลี่ยน เมื่อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไม่นานก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ ทั้งนี้ ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ ประเภทเกษตรอินทรีย์ที่จะผลิต ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว ข้อสำคัญนั้น อยู่ที่การทำความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้ท่องแท้ มีความตั้งใจจริง มีความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยต่อปัญหา หรืออุปสรรคใดๆ มีความสุขในการปฏิบัติก็จะบรรลุวัตถุประสงค์...