Tag: การเกษตรแบบยั่งยืน

เกษตรไทยกับการก้าวสู่ AEC
391 views

เกษตรจังหวัดน่าน เร่งสำรวจพื้นที่เกษตรถูกน้ำป่าหลาก โดยนายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวว่า ได้รับรายงานจากนายสุวรรณ ตำคำ เกษตรอำเภอสันติสุข และ นายสนิท ปัญญาวงค์ เกษตรอำเภอท่าวังผา ว่าเกิดฝนตกน้ำหลากในพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ 8 ตำบล...

รมว.เกษตรฯ ระบุ ตัวเลขดัชนีราคาสินค้าเกษตรจากปี 2553 อยู่ในระดับสูงสุด สร้างสถิติใหม่ สูงขึ้น 23.83% จากดัชนีในปี 2552 คาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 นี้แน่นอน โดยแหล่งข่าวจาก นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์...

คําแนะนําการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน เนื่องจาก ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรไม่น้อยไปกว่า น้ำ อากาศ แร่ธาตุต่าง ๆ และ อินทรียวัตถุผิวหน้าดินจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ดินมีความเสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติอย่างช้า ๆ แต่นับว่าที่ประชากรเพิ่มขึ้น การใช้ทรัพยากรดินมีสูงขึ้น มีการขยายพื้นที่เพาะปลูก ทำให้ความสมดุลย์ของธรรมชาติถูกทำลายไป...