Tag: การเกษตรแบบผสมผสาน

งานเกษตรแฟร์ 2554
4041 views

การทำเกษตรให้เป็นระบบ หรือจะเป็นการทำอะไรก็ตาม หากคิดให้เป็นธุรกิจคือ ต้องมีผลกำไร จะต้องคิดทำให้เป็นระบบ มีการศึกษา ค้นคว้า เปรียบเทียบ ทดลอง และมีข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางและเป็นการวางแผนการดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ได้เป้าหมายตรงหรือใกล้เคียงกับแบบที่ได้วางเอาไว้ แต่ทุกวันนี้ในภาคการเกษตรเอง ผู้ที่ทำระบบเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง มักจะอยู่ในกลุ่มของผู้มีรายได้สูง หรืออยู่ในกลุ่มทุนของบริษัทที่ผันตัวเองมาอยู่ในภาคการเกษตร และเป็นธุรกิจการเกษตร แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ที่อยู่กับดินกับน้ำและผลผลิต มีน้อยรายที่คิดทำเกษตรให้เป็นระบบ...

จากการศึกษาผลิตเยาวชนให้มีหัวใจพอเพียง เริ่มต้นสร้างฐานเรียนรู้สู่ชีวิตมั่นคงด้วยการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริฯ ปัจจุบันกระแสวัตถุนิยมที่เชื่อว่าความมั่นคงของชีวิตคือเงิน และ การทำงานในเมืองหลวง ได้ส่งผลให้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดเข้ามาเรียนต่อและหางาน ทำพียงเพราะเชื่อว่าการมีเงินจะช่วยให้เกิดความสุขและความมั่นคงให้กับชีวิต จังหวัดสระแก้วเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาเยาวชนละทิ้งบ้านเกิด เพื่อไปศึกษาหาความรู้ในเมืองใหญ่ โดยคาดหวังถึงการงานที่สะดวกสบายและรายได้ก้อนใหญ่ที่จะได้รับในอนาคตทำให้ อาชีพ ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ดั้งเดิมในท้องถิ่นถูกละทิ้ง จากปัญหาดังกล่าวมีส่วนผลักดันให้ ฐานเตรียมความพร้อมห้องเรียนโพธิวิชชาลัยร่มเกล้าประชารักษ์ อำเภอวัฒนานคร ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ โพธิวิชชาลัย...

คราวที่แล้วว่ากันไปในเรื่องของ การเกษตรแบบผสมผสาน หรือการทำไร่นาสวนผสม กันไปแล้ว วันนี้จะมาแยกย่อยอีกทีในเรื่องของการทำระบบเกษตรผสมผสาน ที่สามารถทำและให้ประโยชน์สูงสุด ประโยชน์สูงสุดของ ระบบเกษตรผสมผสาน ระบบเกษตรผสมผสาน เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมที่มีกิจกรรมตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไปในพื้นที่เดียวกัน หรือการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมในพื้นที่เดียวกันให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยกิจกรรมเหล่านี้จะมีการเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และจะนำไปสู่การเป็นระบบการเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture)...